Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

19. 03.2024

Обществено обсъждане по Мярка 21 на МИГ

СДРУЖЕНИЕ “МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ Публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.819 "Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“
Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“ Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“ е от 19.03.2024 г. до 29.03.2024 г., 17:00 часа. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на e-mail: migb_bd@abv.bg или на адрес: гр. Брезово 4160, ул. „Георги Димитров“ №25, ет.4 В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията. Въпроси, относно кандидатстването и изпълнението на мярката не могат да бъдат задавани, във връзка с общественото обсъждане.
Проект на документация по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.819 "Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“

Проект на Условия за кандидатстване по Мярка 21 на МИГ / .DOCX формат/
21. Проект на документи за информация / .7z архив/
21. Проект на документи за попълване / .7z архив/
21. Проект на условия за изпълнение / .7z архив/
Коментари: 0
13. 03.2024

13.03.2024 | Покана за свикване на Второ заседание на ОС на МИГКоментари: 0
28. 02.2024

Обществено обсъждане по подмярка 7.5

Проект на условия за кандидатстване по М 7.5
СДРУЖЕНИЕ “МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.714 "МИГ Брезово, Братя Даскалови" подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”
Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” е от 28.02.2024 г. до 09.03.2024 г., 17:00 часа.
Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на e-mail: migb_bd@abv.bg или на адрес: гр. Брезово 4160, ул. „Георги Димитров“ №25, ет.4

В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията. Въпроси, относно кандидатстването и изпълнението на мярката не могат да бъдат задавани, във връзка с общественото обсъждане.

Проект на документация по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.714 "МИГ Брезово, Братя Даскалови" подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”

Проект на условия за кандидатстване по М 7.5. /DOCX формат/
Проект на условия за изпълнение по М 7.5. /DOC формат/
7.5. Проект на документи за информация 2024 / .7z архив/
7.5. Проект на документи за попълване 2024 / .7z архив/
7.5. Проект на условия за изпълнение 2024 / .7z архив/
Коментари: 0
26. 02.2024

Обществено обсъждане по подмярка 7.2

Проект на условия за кандидатстване по М 7.2
СДРУЖЕНИЕ “МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001 – 19.813 Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“
Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ е от 26.02.2024 г. до 07.03.2024 г. , 17:00 часа.
Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на e-mail: migb_bd@abv.bg или на адрес: гр. Брезово 4160, ул. „Георги Димитров“ №25, ет.4

В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията. Въпроси, относно кандидатстването и изпълнението на мярката не могат да бъдат задавани, във връзка с общественото обсъждане.

Проект на документация по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001 – 19.813 Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“

Проект на условия за кандидатстване по М 7.2 /DOCX формат/
Проект на условия за изпълнение по М 7.2 /DOC формат/
7.2. Проект на документи за информация 2024 / .7z архив/
7.2. Проект на документи за попълване 2024 / .7z архив/
7.2. Проект на условия за изпълнение 2024 / .7z архив/
Коментари: 0
16. 01.2024

Проект за изменение и допълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие

СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ представя на вниманието на заинтересованите страни от територията на МИГ, проект за изменение и допълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие

Коментари: 0
Отиди на страница       >>