Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИКЛЮЧИЛА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.439 "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ПОДМЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ", ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.ПО СПОРАЗУМЕНИЕ №РД50-138/21.10.2016 Г.


1. СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР BG06RDNP001-19.439 "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ПОДМЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”

1.СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ /.PDF формат/

2. СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО СА ДОПУСНАТИ ДО ТФО ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.439 "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ПОДМЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”:

2.СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОПУСНАТИ ДО СЛЕДВАЩ ЕТАП НА ОЦЕНКА ТФО /.PDF формат/

3. СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СА ДОПУСНАТИ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.439 "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ПОДМЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”:

3.СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОИТО НЕ СА ДОПУСНАТИ ДО СЛЕДВАЩ ЕТАП НА ОЦЕНКА ТФО /.PDF формат/

4. СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ И РАЗМЕРА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, КОЯТО ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ЗА ВСЕКИ ОТ ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.439 "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ПОДМЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА:

4.СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ /.PDF формат/

5. СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАНСИРАНЕ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.439 "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ПОДМЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА:

5.СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ /.PDF формат/

6. СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.439 "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ПОДМЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА:

6.СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ /.PDF формат/

7. СПИСЪК НА ОТТЕГЛЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.439 "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ПОДМЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА:

7.СПИСЪК НА ОТТЕГЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ /.PDF формат/

ПРОТОКОЛ 13 на УС на МИГ от дата:14.12.2021 г.
Оценителен доклад КППП по М 7.5. /.PDF формат/
РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД М 7.5. /.XLSX формат/