РЕГИСТРИ И СПИСЪЦИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 52, АЛ. 2 Т. 5 И 7 ОТ НАРЕДБА № 23 ОТ 18.12.2009 Г.

20.11.2013 | Обществена поръчка с цел избор на изпълнител за "Организиране и провеждане на обучения, семинари и информационни мероприятия за нуждите на МИГ Брезово, Братя Даскалови"

1. Публична покана;
2. Техническо задание;
3. Приложения;
4. Договор


Сдружение “МИГ Брезово, Братя Даскалови“

гр. Брезово, обл. Пловдив, п.к.4160, ул. „Георги Димитров” №25, ет. 4
Булстат: 176043286

МОЛ: Радньо Нанев Манолов

Изпълнителен директор: Боян Костадинов, тел: 0879 495 889, 0885 290 190

e-mail на проекта: migb_bd@abv.bg