Програма за развитие на селските райони 2007–2013, Ос 4 – Лидер

Под-мярка 431-2 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”

Проект № 431-2-03-30
„МИГ Брезово, Братя Даскалови” – изграждане на капацитет и гражданска активност за местно самоуправление”

СТРАТЕГИЯ
ЗА
МЕСТНО РАЗВИТИЕ

на
Сдружение “Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”
с териториален обхват – населените места на общините Брезово и Братя ДаскаловиМАЙ 2011 г.


ИЗТЕГЛИ ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ /.PDF формат/