Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

Програма за развитие на селските райони 2007–2013, Ос 4 – Лидер

Под-мярка 431-2 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”

Проект № 431-2-03-30
„МИГ Брезово, Братя Даскалови” – изграждане на капацитет и гражданска активност за местно самоуправление”

СТРАТЕГИЯ
ЗА
МЕСТНО РАЗВИТИЕ

на
Сдружение “Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”
с териториален обхват – населените места на общините Брезово и Братя ДаскаловиМАЙ 2011 г.


ИЗТЕГЛИ ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ /.PDF формат/