Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

Протоколи от проведени заседания на УС на МИГ в изпълнение на СВОМР на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"
Актуален списък на членовете на УС на СНЦ 21.03.2024