Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

16.01.2024 | Покана за свикване на общото събрание на МИГ13.09.2023 | Покана за свикване на общото събрание на МИГ17.01.2023 | Покана за свикване на общото събрание на МИГ

18.01.2022 | Покана за свикване на общото събрание на МИГ  • 11.12.2012 | Удължаване на срока за избое на независими външни експерти-оценители за извършване на техническа оценка на проектни предложения кандидатстващи за финансиране към стратегията за местно развитие на „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ”

    Целият текст на обявата /.PDF формат/