11. 05.2016

Покана

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 25.05.2016 г. /сряда/,
от 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово , при следния

ДНЕВЕН РЕД:


1. Одобряване Стратегията на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за Водено от общностите местно развитие.
2. Организационни въпроси.
Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

10.05.2016 г.
Управителен съвет

06. 04.2016

Покана

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 21.04.2016 г. /четвъртък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4, Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна в Устава на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
2. Промяна в състава на УС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
3. Определяне на нов мандат на УС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови.
4. Приемане на нови членове на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови.
5. Освобождаване на членове на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови.
6. Други.
Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.


05.04.2016 г.
Управителен съвет
22. 03.2016

Покана

Каним всички заинтересовани лица, да вземат участие в Обществени обсъждания на разработваната стратегия за Водено от общностите местно развитие:

01.04.2016 г - с. Мирово, общ. Братя Даскалови, кметство с. Мирово от 14:00 ч;
04.04.2016 г - гр. Брезово, общ. Брезово, Заседателната зала на Общината, от 10:00 – 12:00 ч;
04.04.2016 г - с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, Ритуална зала от 13:00 – 15:00 ч ;
04.04.2016 г - с. Медово, общ. Братя Даскалови, Клуб на пенсионера от 16:00 – 18:00 ч;
11. 03.2016

Покана за конференция

Информационна конференции, съгласно бюджетен ред 1.4. от Информационни кампании – 1 брой:
Провеждане на еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници – 1 брой:
23.03.2016 г. – гр. Брезово, общ. Брезово, Сградата на Общината, 11:00 ч
08. 03.2016

Покана за обществено обсъждане

Обществено обсъждане, съгласно бюджетен ред 4.4, от Обществено обсъждане:
Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР

17.03.2016 г. – с. Гранит, общ. Братя Даскалови, НЧ „Христо Ботев – 1926”
Отиди на страница   <<        >>