Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

25. 11.2019

График

График за провеждане на предстоящи информационни срещи на територията на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"


17. 09.2019

Обява

О Б Я В А

Удължен втори срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001 – 19.123 Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие
на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Обява за удължен втори срок за прием на документи по Подмярка 7.2. на Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови
11. 06.2019

Обява

О Б Я В А

За прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие
на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“
Открива процедура за подбор на проектни предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ:

Обява на МИГ Брезово, Братя Даскалови - Втори период на прием по подмярка 7.2.
11. 02.2019

Процедура за набиране и подбор на външни експерти - оценители на проекти

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ - ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“

  • Заповед за провеждане на процедурата за набиране и подбор на външни експерти – оценители към СВОМР на МИГ;

  • Обява за провеждане на процедурата за набиране и подбор на външни експерти – оценители към СВОМР на МИГ;

  • Вътрешни правила за провеждане на процедурата за набиране и подбор на външни експерти – оценители към СВОМР на МИГ

  • Пакет с документи външни оценители
Отиди на страница   <<        >>