Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

24. 04.2018

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР НА МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ /.PDF формат/
18. 04.2018

ПОКАНАСдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”
Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

ПОКАНА


Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 27.04.2018 г. /петък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

Дневен Ред:

1. Промени в стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
2. Вземане на решение за пререгистрация на Сдружението в Агенцията по вписванията.
3. Приемане на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Сдружението, и публикуването им в Регистъра на Агенцията по вписванията.
4. Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.Управителен съвет
16.04.2018 г.

19. 01.2018

ПОКАНА

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 26.01.2018 г. /петък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

Дневен Ред:


1. Приемане доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 2017 г.
2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2017 г.
3. Приемане на годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” и бюджет за 2018 г.
4. Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.Управителен съвет
18.01.2018 г.

28. 11.2017

Покана за информациони срещи

ПОКАНА

Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, Ви информира за предстоящо провеждане на информационни събития, както следва:


08.12.2017 г. /Петък/ гр. Брезово, Заседателна зала в ОА - Брезово
„Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР“ / Час на започване 10:30 ч.

08.12.2017 г. /Петък/, с. Братя Даскалови, Ритуална зала в ОА – Братя Даскалови
„Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР“ / Час на започване 10:30 ч.
Каним всички заинтересовани лица да вземат участие в предвидените информационни събития!
28. 11.2017

Покана за информациони срещи

ПОКАНА


Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, Ви информира за предстоящо провеждане на информационни събития, както следва:
Каним всички заинтересовани лица да вземат участие в предвидените информационни срещи!
Отиди на страница   <<        >>