Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

09. 03.2020

Съобщение

ВАЖНО!!!

Уважаеми членове на ОС на МИГ,
Във връзка с епидемичната обстановка, обявена за страната и съгласно Заповед №РД 01-117/08.03.2020
на министъра на здравеопазването, както и Заповед№173/09.03.2020 на кмета на общ. Брезово,
се налага, предвиденото за провеждане заседание на ОС на МИГ за 16.03.2020 /понеделник/,
да бъде отложено за неопределен срок от време!!!
Заседанието няма да се проведе!!!
С Уважение,
Екипът на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"
09. 03.2020

ПоканаПОКАНА


Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 16.03.2020 г. /понеделник/, в 16.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

Дневен Ред:


1. Промяна в състава на колективния върховен орган и колективния управителен орган на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
2. Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.


Управителен съвет
06.03.2020 г.

20. 01.2020

ПОКАНА

25. 11.2019

График

График за провеждане на предстоящи обучения на територията на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"


25. 11.2019

График

График за провеждане на предстоящи информационни срещи на територията на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"


Отиди на страница   <<        >>