Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

18. 01.2022

Покана за свикване на общото събрание на МИГ

Коментари: 0
07. 07.2021

Ръководство за изпълнение на Договори за БФП по ПРСР 2014 - 2020

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020:

Ръководство за изпълнение на Договори за БФП по ПРСР 2014 - 2020
25. 05.2021

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"

10. 05.2021

Проект за изменение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие

СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ публикува проект за изменение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Проектът е във връзка с изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000,00 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000,00 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

Всички заинтересовани страни имат възможност да отправят своите коментари и предложения, относно планираните промени, в срок до 17:30 ч. на 19.05.2021 г., на електронна поща: migb_bd@abv.bg или писмено, лично в офиса на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ на адрес гр. Брезово, п. к. 4160, ул. „Георги Димитров“ № 25.

Проект за изменение и допълнение на СВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови
Проект за изменение и допълнение на СВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови
10. 05.2021

Покана

Отиди на страница   <<        >>