Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

18. 01.2017

Покана за Управителният съвет

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”
Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 27.01.2017 г. /петък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

Дневен Ред:

1. Приемане доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 2016 г.
2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2016 г.
3. Приемане на годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” и бюджет за 2017 г.
4. Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

16.01.2017 г.
Управителен съвет02. 11.2016

02.11.2016

Днес, 02.11.2016 г., на официална среща в столицата, Председателят на Управителния съвет на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" получи Споразумението за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 от ПРСР 2014 - 2020 г.

21. 10.2016

Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР

Днес, 21.10.2016 г., Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" подписа споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие
ПО ПОДМЯРКА 19.2 "ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


Днес, 02.11.2016 г., на официална среща в столицата, Председателят на УС на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" получи споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР по подмярка 19.2 от ПРСР 2014 - 2020 г.
19. 05.2016

Решение №ЕО - 10/2016 г. на МОСВ

Решение №ЕО - 10/2016 г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови".

Пълен текст на решението /.PDF формат/
11. 05.2016

Покана

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 25.05.2016 г. /сряда/,
от 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово , при следния

ДНЕВЕН РЕД:


1. Одобряване Стратегията на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за Водено от общностите местно развитие.
2. Организационни въпроси.
Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

10.05.2016 г.
Управителен съвет

Отиди на страница   <<        >>