Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

Покана по процедура за подбор на проектни предложение:
BG BG06RDNP001-19.138
Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови".

Покана по процедура за подбор на проектни предложение:
BG06RDNP001 – 19.123
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“
от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови".
25.08.2014 | Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, определя период на Пети прием на заявления за подпомагане с начална дата 09.09.2014 г. и крайна дата 19.09.2014 г. /до 17:00 часа/, по мерките:
• 121 „Модернизация на земеделските стопанства“
• 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"
• 311 „Разнообразяване към неземеделска дейност“
• 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“
• 313 „Насърчаване на туристическите дейности”
• 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Заповед за определяне период на Пети прием на заявления

График за прием на заявления по Пета покана на МИГ
28.02.2014 | Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, определя период на Четвърти прием на заявления за подпомагане за с начална дата 17.03.2014 г. и крайна дата 19.03.2014 г. /17:00 ч./ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Заповед за определене на четвърти прием на заявления

График за прием на проекти по 4-та покана на МИГ

Покана за прием на заявления за подпомагане по М 321


07.02.2014 | Заповед за определене на трети прием на заявления

График за прием на проекти за 2014 г. по СМР на „БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“

01.07.2013 | На 30.06.2013 г., Сдружение "Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови", приключи приема на заявления с проектни предложения към Стратегията си за местно развитие за периода 10.12.2012 - 30.06.2013 г. с приети общо 24-ри заявления с проектни предложения

16.01.2013 | Покана /.PDF формат/

10.12.2012 | Заповед за определене на прием на заявления

График за прием на проекти за 2012 и 2013 г. по СМР на „БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“