Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

Открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001 – 19.663 Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“


Обява за прием на проектни предложения по М 7.2. към СВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“
Открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.671 "МИГ Брезово, Братя Даскалови" подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 1305/2013 г.


Обява за прием на проектни предложения по М 7.4. към СВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" удължава приема на проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.439 "МИГ Брезово, Братя Даскалови" подмярка 7.5.
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” до 30.09.2021 г.


Обява за удължаване на прием на проектни предложения по М 7.5. към СВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови
Условия за кандидатстване по подмярка 7.5. - удължен период на прием на МИГ Брезово, Братя Даскалови

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" удължава приема на проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.439 "МИГ Брезово, Братя Даскалови" подмярка 7.5.
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”


Обява за удължаване на прием на проектни предложения по М 7.5. към СВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" удължава приема на проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.439 "МИГ Брезово, Братя Даскалови" подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”


Обява за удължаване на прием на проектни предложения по М 7.5. към СВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови открива
Процедура за подбор на проектни предложение:

BG06RDNP001-19.439 "МИГ Брезово, Братя Даскалови"
подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”

Обява за прием на проектни предложения по М 7.5. към СВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“

Открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.410
"МИГ Брезово, Братя Даскалови" Подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"

Обява за прием на проектни предложения по М 6.4. към СВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови

О Б Я В А

Удължен втори срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001 – 19.123 Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие
на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Обява за удължен втори срок за прием на документи по Подмярка 7.2. на Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови


Покана по процедура за подбор на проектни предложение:
BG BG06RDNP001-19.138
Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови".


Покана по процедура за подбор на проектни предложение:
BG06RDNP001 – 19.123
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“
от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови".
25.08.2014 | Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, определя период на Пети прием на заявления за подпомагане с начална дата 09.09.2014 г. и крайна дата 19.09.2014 г. /до 17:00 часа/, по мерките:
• 121 „Модернизация на земеделските стопанства“
• 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"
• 311 „Разнообразяване към неземеделска дейност“
• 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“
• 313 „Насърчаване на туристическите дейности”
• 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Заповед за определяне период на Пети прием на заявления

График за прием на заявления по Пета покана на МИГ
28.02.2014 | Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, определя период на Четвърти прием на заявления за подпомагане за с начална дата 17.03.2014 г. и крайна дата 19.03.2014 г. /17:00 ч./ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Заповед за определене на четвърти прием на заявления

График за прием на проекти по 4-та покана на МИГ

Покана за прием на заявления за подпомагане по М 321


07.02.2014 | Заповед за определене на трети прием на заявления

График за прием на проекти за 2014 г. по СМР на „БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“

01.07.2013 | На 30.06.2013 г., Сдружение "Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови", приключи приема на заявления с проектни предложения към Стратегията си за местно развитие за периода 10.12.2012 - 30.06.2013 г. с приети общо 24-ри заявления с проектни предложения

16.01.2013 | Покана /.PDF формат/

10.12.2012 | Заповед за определене на прием на заявления

График за прием на проекти за 2012 и 2013 г. по СМР на „БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“