Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИКЛЮЧИЛА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ: BG06RDNP001-19.410 "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ПОДМЯРКА 6.4. "ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ" НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ", ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.

1.СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ: BG06RDNP001-19.410 "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ПОДМЯРКА 6.4. "ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ"2. СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО СА ДОПУСНАТИ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ: BG06RDNP001-19.410 "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ПОДМЯРКА 6.4. "ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ"3. СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СА ДОПУСНАТИ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ: BG06RDNP001-19.410 "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ПОДМЯРКА 6.4. "ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ"4. СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ И РАЗМЕРА НА БФП ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ: BG06RDNP001-19.410 "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ПОДМЯРКА 6.4. "ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ"5. СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАНСИРАНЕ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ: BG06RDNP001-19.410 "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ПОДМЯРКА 6.4. "ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ"6. СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ: BG06RDNP001-19.410 "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ПОДМЯРКА 6.4. "ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ"7. СПИСЪК НА ОТТЕГЛЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ: BG06RDNP001-19.410 "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ПОДМЯРКА 6.4. "ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ"
Оценителен доклад на КППП по процедура BG06RDNP001-19.410 подмярка 6,4

Резюме на оценителен доклад по подмярка 6,4

Протокол 3 от заседание на Управителния съвет на МИГ от дата 04.03.2021 г.