Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

Изпълнителен директор: Боян Костадинов тел: 0885 290 190
Експерт: Ани Троева тел: 0879 495 888
Експерт: Маньо Манев тел: 0879 495 886
Счетоводител:Гинка Абушева тел: 0879 495 885
Седалище и адрес: гр. Брезово, обл. Пловдив, п.к.4160, ул. „Георги Димитров” №25, ет. 4
e-mail на проекта: migb_bd@abv.bg