Изпълнителен директор: Боян Костадинов тел: 0879 495 889, 0885 290 190
Експерт: Ани Троевател: 0879 495 888
Експерт: Маньо Маневтел: 0879 495 886
Счетоводител:Видка Узуновател: 0879 495 885
Офис: тел: 003191/26-24факс: 031912624
Седалище и адрес: гр. Брезово, обл. Пловдив, п.к.4160, ул. „Георги Димитров” №25, ет. 4
e-mail на проекта: migb_bd@abv.bg