Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

АДМИНИСТРАТИВЕН ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ””


БОЯН КОСТАДИНОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
МАНЬО МАНЕВ - ЕКСПЕРТ
АНИ ТРОЕВА - ЕКСПЕРТ
ВИДКА УЗУНОВА - СЧЕТОВОДИТЕЛ