АДМИНИСТРАТИВЕН ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ””


БОЯН КОСТАДИНОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
МАНЬО МАНЕВ - ЕКСПЕРТ
АНИ ТРОЕВА - ЕКСПЕРТ
ВИДКА УЗУНОВА - СЧЕТОВОДИТЕЛ