Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИКЛЮЧИЛА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 19.671 НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.4. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ОСНОВНИ УСЛУГИ НА МЕСТНО РАВНИЩЕ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ОТДИХ И КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И НА СЪОТВЕТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ МЯРКА 7 НА РЕГЛАМЕНТ 1305/2013 Г. ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

- Протокол УС 5 от дата 29.03.2023 - одобрен ОД на КППП 7.4
- Оценителен доклад на КППП по подмярка 7.4
- РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 7.4