Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

12. 02.2010

Обява

На 20 и 21 февруари 2010 г. ще се проведе първото обучение на екипа и партньорите по проект №431-2-03-30 „МИГ Брезово-Братя Даскалови” – изграждане на капацитет и гражданска активност за местно самоуправление”.
Цел на обучението е повишаване на административния капацитет на екипа, включващ координатора, техническия асистент и представители на партньорите (Общински администрации Брезово, Бр. Даскалови; представители на неправителствения и стопанския сектор). Обучението е част от Дейност 2, Задача 5 от Проектното предложение.
В обучителнието могат да вземат участие всички заинтересовани лица от Общините Брезово и Братя Даскалови.
Място за провеждане на обучението: Община Брезово, с. Свежен, къща за гости „ Танкината къща”
Начало на обучението: 20 февруари 2010 г. 12 ч.
За участниците е предвиден безплатен транспорт.

За повече информация:
Боян Костадинов – координатор
тел: 0885 290 190
Нели Маринска – общинска администрация Брезово
тел: 0889663144

20.02.2010 г

11.30 - 12.00 - пристигане и настаняване
12.00 - 12.40 - откриване на обучението
- проследяване на връзката между Общата селскостопанска политика на ЕС и настоящия проект
12.40 - 13.30 - представяне на дейностите на проект „МИГ Брезово-Братя Даскалови” – изграждане на капацитет и гражданска активност за местно самоуправление
13.30 - 14.00 - почивка
14.00 - 15.00 - Управление на проект-роли и отговорности в екипа на проекта; етапи на изпълнение
15.00 - 18.00 - практическа работа и дискусия по времевия график и дейностите на проекта

21.02.1010 г

09.30 - 09.40 - въведение; представяне на участниците; споделяне на очаквания и представяне на програмата за деня
09.40 - 10.30 - основни документи отразяващи ОСП на ЕС и основни за разработването на СМР; термини и понятия
10.30 - 11.00 - Програма за развитие на селските райони 2007-2013
11.00 - 11.30 - Подходът ЛИДЕР
11.30 - 12.10 - Стратегии за местно развитие
12.10 - 13.00 - Местни инициативни групи
13.00 - 14.00 - почивка
14.00 - 15.30 - представяне и дискусия по дейностите на проекта