Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

25 август 2014
Декларация за банкова сметка /.DOCX формат/

25 август 2014
Документи за кандидатстване по мерки от СМР на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"

Мярка 121 - Документи за кандидатстване
Мярка 123 - Документи за кандидатстване
Мярка 311 - Документи за кандидатстване
Мярка 312 - Документи за кандидатстване
Мярка 313 - Документи за кандидатстване
Мярка 321 - Документи за кандидатстване

28 февруари 2014
Документи за кандидатстване по мерки от СМР на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"

Мярка 321 - Документи за кандидатстване

12 април 2013
Заявка за консултация

28 януари 2014
Документи за кандидатстване по мерки от СМР на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"

Мярка 122 - Документи за кандидатстване
Мярка 123 - Документи за кандидатстване
Мярка 311 - Документи за кандидатстване
Мярка 313 - Документи за кандидатстване

12 април 2013
Заявка за консултация

05 април 2013

Във връзка с Приложение 4а, чл. 28, ал. 1, т. 9 (Ново - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.), от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 24 от 12 март 2013 г., прилагаме на вниманието на всички кандидати с проектни предложения по мерките, заложени в Стратегията за местно развитие на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, следната допълнителна и задължителна документация:

Декларация (1) по мярка 121
Декларация (1) по мярка 122
Декларация (1) по мярка 123
Декларация (1) по мярка 311
Декларация (1) по мярка 312
Декларация (1) по мярка 313
Декларация (1) по мярка 321
Декларация (1) по мярка 322

10 декември 2012
Пакет документи за външни оценители

10 декември 2012
Мярка 121 -Документи за кандидатстване
Мярка 122 -Документи за кандидатстване
Мярка 123 -Документи за кандидатстване
Мярка 311 -Документи за кандидатстване
Мярка 312 -Документи за кандидатстване

12 декември 2012
Мярка 313 -Документи за кандидатстване
Мярка 321 -Документи за кандидатстване
Мярка 322 -Документи за кандидатстване