Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

Заявления за профил в ИСУН:


РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020:

Ръководство за изпълнение на Договори за БФП по ПРСР 2014 - 2020


Документи за кандидатстване и приложенията към тях по удължена процедура за подбор на проектни предложение:
BG06RDNP001-19.439 "МИГ Брезово, Братя Даскалови" подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” до 30.09.2021 г.:


Условия за кандидатстване по подмярка 7.5. - удължен период на прием на МИГ Брезово, Братя Даскалови
Документи за информация към условията за кандидатстване по подмярка 7,5
Документи за попълване към условията за кандидатстване по подмярка 7,5
Документи към условията за изпълнение по подмярка 7,5Документи за кандидатстване и приложенията към тях по удължена процедура за подбор на проектни предложение:
BG06RDNP001-19.439 "МИГ Брезово, Братя Даскалови" подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”:

Условия за кандидатстване по подмярка 7.5. - удължен период на прием на МИГ Брезово, Братя Даскалови
Документи за информация към условията за кандидатстване по подмярка 7,5
Документи за попълване към условията за кандидатстване по подмярка 7,5
Документи към условията за изпълнение по подмярка 7,5


Документи за кандидатстване и приложенията към тях по Процедура за подбор на проектни предложение:
BG06RDNP001-19.439 "МИГ Брезово, Братя Даскалови" подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”

Условия за кандидатстване по подмярка 7.5. - удъжен период на прием на МИГ Брезово, Братя Даскалови
Документи за информация към условията за кандидатстване по подмярка 7,5
Документи за попълване към условията за кандидатстване по подмярка 7,5
Документи към условията за изпълнение по подмярка 7,5


Документи за кандидатстване и приложенията към тях по Процедура за подбор на проектни предложение:
BG06RDNP001-19.439 "МИГ Брезово, Братя Даскалови" подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”

Условия за кандидатстване по подмярка 7.5. от СВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови
Документи за информация към условията за кандидатстване по подмярка 7,5
Документи за попълване към условията за кандидатстване по подмярка 7,5
Документи към условията за изпълнение по подмярка 7,5


Документи за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG06RDNP001-19.410 "МИГ Брезово, Братя Даскалови" Подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"

Условия за кандидатсване по подмярка 6,4 към СВОМР на Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови
Документи за информация към условията за кандидатстване по подмярка 6.4
Документи за попълване към условията за кандидатстване по подмярка 6.4
Документи към условията за изпълнение по подмярка 6.4


Удължен Втори срок за прием на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения
BG06RDNP001 – 19.123 Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“

Актуални условия за кандидатстване по удължен втори срок за прием на документи по Подмярка 7.2. на МИГ Брезово, Братя Даскалови

Документи за информация към условията за кандидатстване по подмярка 7.2
Документи за попълване към условията за кандидатстване по подмярка 7.2
Документи към условията за изпълнение по подмярка 7.2


Документи за кандидатстване и приложенията към тях по процедура, чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване
по BG BG06RDNP001-19.123 Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“
от СВОМР на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"

Условия за кандидатсване по подмярка 7.2 към СВОМР на Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови
Документи за информация към условията за кандидатстване по подмярка 7.2
Документи за попълване към условията за кандидатстване по подмярка 7.2.
Документи към условията за изпълнение по подмярка 7.2.

Документи за кандидатстване и приложенията към тях по процедура, чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване
по BG BG06RDNP001-19.138 Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства"
от СВОМР на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"

Условия за кандидатстване по подмярка 4.1. към СВОМР на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"
Документи за информация към условията за кандидатстване по подмярка 4.1.
Документи за попълване към условията за кандидатстване по подмярка 4.1.
Документи към условията за изпълнение по подмярка 4.1.
Условия за изпълнение по подмярка 4.1 на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"


25 август 2014
Декларация за банкова сметка /.DOCX формат/

25 август 2014
Документи за кандидатстване по мерки от СМР на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"

Мярка 121 - Документи за кандидатстване
Мярка 123 - Документи за кандидатстване
Мярка 311 - Документи за кандидатстване
Мярка 312 - Документи за кандидатстване
Мярка 313 - Документи за кандидатстване
Мярка 321 - Документи за кандидатстване

28 февруари 2014
Документи за кандидатстване по мерки от СМР на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"

Мярка 321 - Документи за кандидатстване

12 април 2013
Заявка за консултация

28 януари 2014
Документи за кандидатстване по мерки от СМР на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"

Мярка 122 - Документи за кандидатстване
Мярка 123 - Документи за кандидатстване
Мярка 311 - Документи за кандидатстване
Мярка 313 - Документи за кандидатстване

12 април 2013
Заявка за консултация

05 април 2013

Във връзка с Приложение 4а, чл. 28, ал. 1, т. 9 (Ново - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.), от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 24 от 12 март 2013 г., прилагаме на вниманието на всички кандидати с проектни предложения по мерките, заложени в Стратегията за местно развитие на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, следната допълнителна и задължителна документация:

Декларация (1) по мярка 121
Декларация (1) по мярка 122
Декларация (1) по мярка 123
Декларация (1) по мярка 311
Декларация (1) по мярка 312
Декларация (1) по мярка 313
Декларация (1) по мярка 321
Декларация (1) по мярка 322

10 декември 2012
Пакет документи за външни оценители

10 декември 2012
Мярка 121 -Документи за кандидатстване
Мярка 122 -Документи за кандидатстване
Мярка 123 -Документи за кандидатстване
Мярка 311 -Документи за кандидатстване
Мярка 312 -Документи за кандидатстване

12 декември 2012
Мярка 313 -Документи за кандидатстване
Мярка 321 -Документи за кандидатстване
Мярка 322 -Документи за кандидатстване