Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г.
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (ВОМР/ЛИДЕР) СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
на Сдружение “Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”
с териториален обхват – населените места на общините Брезово и Братя Даскалови
МАЙ 2016 ГОДИНА


Пълен текст на документа /.PDF формат/