Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

11. 02.2019

Процедура за набиране и подбор на външни експерти - оценители на проекти

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ - ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“

  • Заповед за провеждане на процедурата за набиране и подбор на външни експерти – оценители към СВОМР на МИГ;

  • Обява за провеждане на процедурата за набиране и подбор на външни експерти – оценители към СВОМР на МИГ;

  • Вътрешни правила за провеждане на процедурата за набиране и подбор на външни експерти – оценители към СВОМР на МИГ

  • Пакет с документи външни оценители
16. 01.2019

Покана

27. 11.2018

График

График за провеждане на предстоящи обучения на територията на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"


12. 11.2018

График

График за провеждане на предстоящи обучения на територията на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"


Отиди на страница   <<        >>