Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

18. 08.2020

Процедура за подбор на проекти

Процедура за подбор на проекти

СНЦ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.439 - Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"
• Постигане на балансирано и устойчиво развитие на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови, чрез използване на туристическия потенциал на региона;
• Адекватно експониране и популяризиране на природните, културните и историческите ценности и забележителности на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови;
• Развитие на туристическия потенциал и подобряване на туристическата инфраструктура чрез валоризиране на природното, културно и историческо наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови.
Подмярка 7.5. допринася за постигането на Приоритет II и III СВОМР.
Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности по подмярката:
• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
• Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
• Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).
По подмярка 7.5. от СВОМР ще се подпомагат само дейности посочени като допустими в Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.и при съобразяване със специфичните изисквания на СВОМР.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 18.08.2020 г.

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение:

Проект на документация за кандидатстване по подмярка 7.5. от СВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови /.RAR формат/

Крайната дата за подаване на предложения и възражения 25.08.2020 г. 23:59 ч.

Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на e-mail: migb_bd@abv.bg или на адрес: гр. Брезово 4160, ул. „Георги Димитров“ №25, ет.4

В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията. Въпроси, относно кандидатстването и изпълнението на мярката не могат да бъдат задавани, във връзка с общественото обсъждане.