Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

23. 04.2020

Процедура за подбор на проекти

СНЦ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.410 - Подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"

- Развитие на конкурентоспособността на икономиката в региона на МИГ Брезово, Братя Даскалови;

- Насърчаване на инвестиционните дейности, създаването на заетост и диверсификацията на неземеделските дейности в региона на МИГ Брезово, Братя Даскалови;

- Развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови;

- Подобряване достъпа до качествени услуги;

Индикативна дата на обявяване на процедурата 29.05.2020 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 23.04.2020 г.

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение:

Проект на документация за кандидатстване по подмярка 6.4. от СВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови /.RAR формат/

Крайната дата за подаване на предложения и възражения 08.05.2020 г. 23:59 ч.

Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на e-mail: migb_bd@abv.bg или на адрес: гр. Брезово 4160, ул. „Георги Димитров“ №25, ет.4

В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията. Въпроси, относно кандидатстването и изпълнението на мярката не могат да бъдат задавани, във връзка с общественото обсъждане.