Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

09. 03.2020

Съобщение

ВАЖНО!!!

Уважаеми членове на ОС на МИГ,
Във връзка с епидемичната обстановка, обявена за страната и съгласно Заповед №РД 01-117/08.03.2020
на министъра на здравеопазването, както и Заповед№173/09.03.2020 на кмета на общ. Брезово,
се налага, предвиденото за провеждане заседание на ОС на МИГ за 16.03.2020 /понеделник/,
да бъде отложено за неопределен срок от време!!!
Заседанието няма да се проведе!!!
С Уважение,
Екипът на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"