Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

11. 02.2019

Процедура за набиране и подбор на външни експерти - оценители на проекти

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ - ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“

  • Заповед за провеждане на процедурата за набиране и подбор на външни експерти – оценители към СВОМР на МИГ;

  • Обява за провеждане на процедурата за набиране и подбор на външни експерти – оценители към СВОМР на МИГ;

  • Вътрешни правила за провеждане на процедурата за набиране и подбор на външни експерти – оценители към СВОМР на МИГ

  • Пакет с документи външни оценители