Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

04. 07.2022

Покана за свикване на общото събрание на МИГ

Коментари: 0
01. 07.2022

Покана за свикване на общото събрание на МИГ

Коментари: 0
18. 01.2022

Покана за свикване на общото събрание на МИГ

Коментари: 0
07. 07.2021

Ръководство за изпълнение на Договори за БФП по ПРСР 2014 - 2020

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020:

Ръководство за изпълнение на Договори за БФП по ПРСР 2014 - 2020
25. 05.2021

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"

Отиди на страница       >>