Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.

НОВ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ

Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.
ВРЪЗКА КЪМ НОВИЯ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
ОТВОРЕНИ

ЗАТВОРЕНИ

ПРИКЛЮЧЕНИ

АРХИВ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

MoTuWeThFrSaSu
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Добре дошли в Брезово
Населени места в общината
География
История
Култура
Спорт
Религия
16.03.2020 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2020

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3, т.1 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“ Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и улична мрежа на територията на община Брезово през 2020 година”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


16.03.2020 | Обява /.PDF формат/
16.03.2020 | Документация /.PDF формат/
16.03.2020 | Образци на документи /.DOCX формат/
02.04.2020 | Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти /.PDF формат/
16.04.2020 | Протокол на комисията /.PDF формат/
29.04.2020 | Договор /.PDF формат/

18.12.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 013-2019

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ (ЧЛ. 18, АЛ.1, Т.13 ОТ ЗОП), ПО РЕДА НА ЧЛ. 182, АЛ.1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 79, АЛ. 1, Т. 3, Б. „В” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ:

„УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. БРЕЗОВО, С. БОРЕЦ, С. ЧОБА И С. ПЪДАРСКО, ОБЩИНА БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ“


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


18.12.2019 | Решение за откриване на процедура /.PDF формат/
18.12.2019 | Договор - проект /.DOC формат/
18.12.2019 | Списък - персонал /.DOCX формат/
18.12.2019 | Техническа спецификация /.PDF формат/
28.01.2020 | Договор /.PDF формат/

29.10.2019 | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 012-2019

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ- СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
/по чл.44 от Закона за обществените поръчки/
за определяне на пазарните цени на съответните разходи включени в проектното предложение:
“Ремонт, оборудване и обзавеждане на съществуващо читалище "Отец Паисий - 1876 г.- гр. Брезово", община Брезово”
/оферта за доставка и монтаж на специализирано сценично оборудване (стационарна озвучителна система за зала на читалище, специализирано сценично осветление, прожекционна техника и оборудване/

по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001 – 19.123 по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


29.10.2019 | Запитване за оферта /.PDF формат/
29.10.2019 | Приложение 1 - образец на оферта /.XLS формат/
29.10.2019 | Приложение 2 - количествена сметка /.XLS формат/

29.10.2019 | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 011-2019

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ- СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
/по чл.44 от Закона за обществените поръчки/
за определяне на пазарните цени на съответните разходи включени в проектното предложение:
“Ремонт, оборудване и обзавеждане на съществуващо читалище "Отец Паисий - 1876 г.- гр. Брезово", община Брезово”

по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001 – 19.123 по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


29.10.2019 | Запитване за оферта /.PDF формат/
29.10.2019 | Приложение 1 - образец на оферта /.XLS формат/
29.10.2019 | Приложение 2 - количествена сметка /.XLS формат/
29.10.2019 | Приложение 3 - обяснителна записка /.DOC формат/

24.10.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 010-2019

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:
Доставка на горива за нуждите на автопарка на Община Брезово за период от 2 години.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


24.10.2019 | Решение за откриване на процедура /.PDF формат/
24.10.2019 | Договор за борсово представителство и спецификации /.PDF формат/
19.11.2019 | Скючени договори /.ZIP формат/
13.12.2019 | Обявление за възложена поръчка /.ZIP формат/

18.10.2019 | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 009-2019

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ- СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
/по чл.44 от Закона за обществените поръчки/
за определяне на пазарните цени на съответните разходи включени в проектното предложение:
„Преустройство на част от двор на СУ „Христо Смирненски“ и ПГ „Златю Бояджиев“, УПИ III-училище, кв.57, гр.Брезово, общ.Брезово в игрище за спорт“ по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001 – 19.123 по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


18.10.2019 | Запитване за оферта /.PDF формат/
18.10.2019 | Приложение 1 - образец на оферта /.XLS формат/
18.10.2019 | Приложение 2 - количествена сметка /.XLS формат/
18.10.2019 | Приложение 3 - обяснителна записка /.DOC формат/
17.10.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 008-2019

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал.1,т.12 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково и гр.Брезово, стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


17.10.2019 | Решение за откриване на процедура /.PDF формат/
17.10.2019 | Обявление /.PDF формат/
17.10.2019 | Документация /.PDF формат/
17.10.2019 | Техническа спецификация /.DOCX формат/
17.10.2019 | Проект на договор /.DOC формат/
17.10.2019 | Образци на документи /.ZIP формат/
20.11.2019 | Протокол 1 на комисията /.PDF формат/
20.11.2019 | Протокол 2 на комисията /.PDF формат/
20.11.2019 | Решение за избор /.PDF формат/
23.12.2019 | Обявление за възложена поръчка /.PDF формат/
30.12.2019 | Договори /.ZIP формат/
30.09.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 007-2019

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР.БРЕЗОВО И УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2019/2020 ГОД.”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


30.09.2019 | Обява /.PDF формат/
30.09.2019 | Документация /.ZIP формат/
06.11.2019 | Договори /.ZIP формат/
06.11.2019 | Протокол на комисията /.PDF формат/
25.09.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 006-2019

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. БРЕЗОВО, С. БОРЕЦ, С. ЧОБА И С. ПЪДАРСКО, ОБЩИНА БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ“ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


25.09.2019 | Документация /.PDF формат/
25.09.2019 | Обява /.PDF формат/
25.09.2019 | Информация - Обява - АОП /.PDF формат/
25.09.2019 | Указания за подготовка на офертите /.PDF формат/
25.09.2019 | Методика за определяне на оценка /.PDF формат/
25.09.2019 | Техническа спецификация /.PDF формат/
25.09.2019 | Образци - документи /.DOCX формат/
25.09.2019 | Указания за подготовка на образци /.PDF формат/
25.09.2019 | Проект на договор /.PDF формат/
09.10.2019 | Съобщение за удължаване срока за получ на оферти /.PDF формат/
09.10.2019 | Информация за удължаване срока за получ на оферти /.PDF формат/
13.12.2019 | Протокол на комисия /.PDF формат/
20.01.2020 | Договор /.PDF формат/
12.09.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 005-2019

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал.1,т.12 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. БРЕЗОВО, С. БОРЕЦ, С. ЧОБА И С. ПЪДАРСКО, ОБЩИНА БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПО 4 (ЧЕТИРИ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


12.09.2019 | Обява /.PDF формат/
12.09.2019 | Документация /.PDF формат/
12.09.2019 | Решение /.PDF формат/
12.09.2019 | Обявление /.PDF формат/
12.09.2019 | Указания за подготовка на оферти /.PDF формат/
12.09.2019 | Методика /.PDF формат/
12.09.2019 | Образци на документи /.DOCX формат/
12.09.2019 | Указания за образци /.PDF формат/
12.09.2019 | Проект на договор /.PDF формат/
12.09.2019 | Техническа спецификация /.PDF формат/
12.09.2019 | Работни проекти /.ZIP архив/
12.09.2019 | Приложения /.ZIP архив/
24.09.2019 | Разяснение № 1 /.PDF формат/
06.11.2019 | Прокотол на комисията /.PDF формат/
05.12.2019 | Съобщение за отваряне на ценови предложения /.PDF формат/
13.12.2019 | Протокол № 1 на комисия /.PDF формат/
13.12.2019 | Протокол № 2 на комисия /.PDF формат/
13.12.2019 | Протокол № 3 на комисия /.PDF формат/
13.12.2019 | Протокол № 4 на комисия /.PDF формат/
13.12.2019 | Решение за избор /.PDF формат/
28.01.2020 | Договори /.PDF формат/
28.08.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 004-2019

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка в гр.Брезово и с.Зелениково до 40 000 литра дизелово гориво за отопление през отоплителният сезон 2019/2020 г.”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


28.08.2019 | Обява /.PDF формат/
28.08.2019 | Документация /.PDF формат/
28.08.2019 | Образци /.DOCX формат/
28.08.2019 | Проекто-договор /.DOCX формат/
28.08.2019 | Техническа спецификация /.DOCX формат/
30.09.2019 | Протокол - комисия /.PDF формат/
30.09.2019 | Договор /.PDF формат/
30.07.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 003-2019

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал.1,т.12 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. по утвърдени маршрутни разписания до детските градини и училищата на Община Брезово”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


30.07.2019 | Обявление /.PDF формат/
30.07.2019 | Решение /.PDF формат/
30.07.2019 | Документация /.PDF формат/
30.07.2019 | Договор проект /.DOC формат/
30.07.2019 | Образци /.DOCX формат/
26.08.2019 | Протокол от комисия /.PDF формат/
26.08.2019 | Решение за избор /.PDF формат/
12.09.2019 | Договор /.PDF формат/
11.06.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 002-2019

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал.1,т.12 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на употребявано мултифункционално пътно превозно средство с допълнително оборудване за зимно поддържане на общинската пътна мрежа в Община Брезово“


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


11.06.2019 | Обявление /.PDF формат/
11.06.2019 | Решение /.PDF формат/
11.06.2019 | Документация /.PDF формат/
11.06.2019 | Проекто-договор /.PDF формат/
11.06.2019 | Образци /.DOCX формат/
31.07.2019 | Протокол № 1 /.PDF формат/
31.07.2019 | Протокол № 2 /.PDF формат/
31.07.2019 | Решение за избор /.PDF формат/
26.08.2019 | Договор /.PDF формат/
20.02.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2019

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3, т.1 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр. Брезово и улична мрежа на територията на община Брезово през 2019 година”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


20.02.2019 | Обява /.PDF формат/
20.02.2019 | Документация /.PDF формат/
20.02.2019 | Образци на документи /.DOCX формат/
14.03.2019 | Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти /.PDF формат/
05.04.2019 | Договор /.PDF формат/
03.07.2019 | Протокол комисия /.PDF формат/
21.09.2018 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 006-2018

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР.БРЕЗОВО И УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2018/2019 ГОД.”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


21.09.2018 | Обява /.PDF формат/
21.09.2018 | Документация /.RAR формат/
05.10.2018 | Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти /.PDF формат/
12.10.2018 | Протокол /.PDF формат/
09.11.2018 | Договори /.RAR формат/10.09.2018 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 005-2018

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал.1,т.12 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково и гр.Брезово, стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


10.09.2018 | Обявление /.PDF формат/
10.09.2018 | Решение за откриване /.PDF формат/
10.09.2018 | Документация /.PDF формат/
10.09.2018 | Техническа спецификация /.PDF формат/
10.09.2018 | Образци на документи /.RAR формат/
10.09.2018 | Проект на договор /.DOC формат/
12.10.2018 | Протокол 1 /.PDF формат/
12.10.2018 | Протокол 2 /.PDF формат/
12.10.2018 | Решение за избор на изпълнител /.PDF формат/
19.11.2018 | Договори /.RAR формат/01.08.2018 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 004-2018

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка в гр. Брезово и с. Зелениково до 40 000 литра дизелово гориво за отопление през отоплителният сезон 2018/2019 г.”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


01.08.2018 | Обява /.PDF формат/
01.08.2018 | Документация /.RAR формат/
10.08.2018 | Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти /.PDF формат/
23.08.2018 | Протокол на комисията /.PDF формат/
14.09.2018 | Договор /.PDF формат/24.07.2018 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 003-2018

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА -публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет:
„Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2018/2019 г. по утвърдени маршрутни разписания до детските градини и училищата на Община Брезово”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


24.07.2018 | Решение /.PDF формат/
24.07.2018 | Обявление/.PDF формат/
24.07.2018 | Документация /.DOCX формат/
24.07.2018 | Образец ЕЕДОП /.DOCX формат/
24.07.2018 | Образец на договор /.PDF формат/
16.08.2018 | Протокол на комисията /.PDF формат/
17.08.2018 | Решение за избор на изпълнител /.PDF формат/
14.09.2018 | Договор /.PDF формат/26.04.2018 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 002-2018

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ВЪЗЛОЖЕНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, по реда на чл.18, ал.1, т.12 във връзка с чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП с предмет: “Инженеринг /проектиране и строителство/ и последващо упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за:
- Изготвяне на проектна документация и строителство за: „КРР на къщата на полковник Серафимов и Нов Интерактивен културен център в УПИ XV- музейна експозиция, кв.8р по регулационния и застроителен план на АИР с. Свежен, община Брезово”;
- Изготвяне на проектна документация и строителство за: „КРР и експониране на разкритите по археологически способ градежни структури в „Двора на средновековен комплекс с изгорената църква Св. Георги” в УПИ ХVІІ- За експониране на основите на изгорената църква и други исторически останки и обществено озеленяване, кв.8р по регулационния и застроителен план на АИР с. Свежен, община Брезово”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


26.04.2018 | Обявление /.PDF формат/
26.04.2018 | Решение /.PDF формат/
26.04.2018 | Документация/.DOCX формат/
26.04.2018 | Техническо задание за „КРР на къщата на полковник Серафимов и Нов Интерактивен културен център в УПИ XV- музейна експозиция, кв.8р по регулационния и застроителен план на АИР с. Свежен, община Брезово” /.PDF формат/
26.04.2018 | Техническо задание за „КРР и експониране на разкритите по археологически способ градежни структури в „Двора на средновековен комплекс с изгорената църква Св. Георги” в УПИ ХVІІ- За експониране на основите на изгорената църква и други исторически останки и обществено озеленяване, кв.8р по регулационния и застроителен план на АИР с. Свежен, община Брезово” /.PDF формат/
26.04.2018 | Скица 1 /.PDF формат/
26.04.2018 | Скица 2 /.PDF формат/
26.04.2018 | Архитектурно заснемане /.RAR формат/
26.04.2018 | Становище на Министерство на културата /.PDF формат/
04.05.2018 | Разяснение № 1, във връзка с постъпило запитване /.PDF формат/
04.05.2018 | Разяснение № 2, във връзка с постъпило запитване /.PDF формат/
04.05.2018 | Разяснение № 3, във връзка с постъпило запитване /.PDF формат/
04.05.2018 | Решение за Одобряване на изменение или допълнителна информация - Поправка в Обявлението към текущата обществена поръчка /.PDF формат/
18.06.2018 | Протокол № 1 /.PDF формат/
06.07.2018 | Протокол № 2 /.PDF формат/
06.07.2018 | Съобщение за отваряне на ценовите предложения /.PDF формат/
12.07.2018 | Протокол № 3 /.PDF формат/
12.07.2018 | Решение за избор на изпълнител /.PDF формат/
20.08.2018 | Договор /.PDF формат/19.02.2018 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2018

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3, т.1 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и улична мрежа на територията на община Брезово през 2018 година”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


19.02.2018 | Обява /.PDF формат/
19.02.2018 | Документация /.PDF формат/
19.02.2018 | Образци на документи /.DOCX формат/
12.03.2018 | Съобщение за удължаване на срока /.PDF формат/
19.03.2018 | Протокол на комисията за избор на изпълнител /.PDF формат/
24.04.2018 | Сключен договор /.PDF формат/17.11.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 009-2017

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на топъл обяд за реализацията на договор за БФП BG05FMOP001-3.002-0179-C01 „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Брезово“ между АСП и Община Брезово по процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016“ за календарната 2018 година, по обособени позиции:
Обособена позиция 1 „Доставка на топъл обяд за 52 потребителя в гр.Брезово и селата на община Брезово – Тюркмен, Чоба, Зелениково, Чехларе, Бабек, Розовец, Свежен”
Обособена позиция 2 „Доставка на топъл обяд за 28 потребителя в селата на община Брезово - Дрангово, Отец Кирилово, Златосел, Борец, Върбен, Пъдарско, Стрелци и Сърнегор””


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


17.11.2017 | Обява /.PDF формат/
17.11.2017 | Документация /.PDF формат/
27.11.2017 | Съобщение /.PDF формат/
01.12.2017 | Протокол /.PDF формат/
06.12.2017 | Договори /.RAR формат/12.10.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 008-2017

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на автомобилни горива и газ пропан бутан за нуждите на Община Брезово за период от 2 години.”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


12.10.2017 | Решение за откриване на процедура /.PDF формат/
03.11.2017 | Договор за борсово представителство и спецификации /. PDF формат/
03.11.2017 | Сключени договори /. RAR формат/
07.11.2017 | Обявление за възложена поръчка /.PDF формат/12.10.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 007-2017

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР.БРЕЗОВО И УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2017/2018 ГОД.”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


12.10.2017 | Обява /.PDF формат/
12.10.2017 | Документация /.RAR формат/
20.10.2017 | Съобщение /.PDF формат/
25.10.2017 | Протокол /.PDF формат/
16.11.2017 | Договори /.RAR формат/04.09.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 006-2017

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал.1,т.12 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с. Зелениково и гр. Брезово, стол и домашен социален патронаж в гр. Брезово, Пловдивска област”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


04.09.2017 | Обявление /.PDF формат/
04.09.2017 | Решение /.PDF формат/
04.09.2017 | Документация /.DOCX формат/
04.09.2017 | Техническа спецификация /.PDF формат/
04.09.2017 | Образци на документи /.RAR формат/
04.09.2017 | Проект на договор /.DOC формат/
10.10.2017 | Протокол № 1 /.PDF формат/
10.10.2017 | Протокол № 2 /.PDF формат/
11.10.2017 | Решение за избор на изпълнител /.PDF формат/
15.11.2017 | Договори /.RAR формат/02.08.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 005-2017

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка в гр. Брезово и с. Зелениково до 40 000 литра дизелово гориво за отопление през отоплителният сезон 2017/2018 г.”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

02.08.2017 | Обявление /.PDF формат/
02.08.2017 | Документация /.PDF формат/
02.08.2017 | Образци /.DOCX формат/
02.08.2017 | Техническа спецификация /.PDF формат/
02.08.2017 | Проект на договор /.PDF формат/
21.08.2017 | Протокол на комисията /.PDF формат/
11.09.2017 | Сключен договор /.PDF формат/24.07.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 004-2017

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал.1,т.12 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2017/2018 г. по утвърдени маршрутни разписания до детските градини и училищата на Община Брезово”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

24.07.2017 | Решение /.PDF формат/
24.07.2017 | Обявление /.PDF формат/
24.07.2017 | Документация /.DOCX формат/
24.07.2017 | Образец ЕЕДОП /.DOC формат/
24.07.2017 | Проект на договор /.PDF формат/
21.08.2017 | Протокол на комисията /.PDF формат/
21.08.2017 | Решение за избор на изпълнител /.PDF формат/
18.09.2017 | Сключен договор /.PDF формат/29.06.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 003-2017

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на един брой употребявана сметосъбираща машина за нуждите на Община Брезово”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

29.06.2017 | Обявление /.PDF формат/
29.06.2017 | Документация /.PDF формат/
29.06.2017 | Образци /.DOCX формат/
29.06.2017 | Проект на договор /.PDF формат/
07.07.2017 | Съобщение за удължаване на срока /.PDF формат/
17.07.2017 | Протокол на комисията /.PDF формат/
08.08.2017 | Сключен договор /.PDF формат/
08.08.2017 | Приложение към договор /.PDF формат/16.05.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 002-2017

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на топъл обяд за реализацията на договор за БФП BG05FMOP001-3.002-0179-C01 „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Брезово“ между АСП и Община Брезово по процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016“, по обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Доставка на топъл обяд за 52 потребителя в гр.Брезово и селата на община Брезово – Тюркмен, Чоба, Зелениково, Чехларе, Бабек, Розовец, Свежен”

Обособена позиция 2 „Доставка на топъл обяд за 28 потребителя в селата на община Брезово - Дрангово, Отец Кирилово, Златосел, Борец, Върбен, Пъдарско, Стрелци и Сърнегор”.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

16.05.2017 | Обявление /.PDF формат/
16.05.2017 | Документация /.RAR формат/
23.05.2017 | Съобщение за удължаване на срока /.PDF формат/
30.05.2017 | Протокол на комисията /.PDF формат/
31.05.2017 | Договори /.PDF формат/16.02.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2017

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:
“Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и улична мрежа на територията на община Брезово през 2017 година”.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

16.02.2017 | Решение /.PDF архив/
16.02.2017 | Обявление /.PDF формат/
16.02.2017 | Документация /.DOCX формат/
07.03.2017 | Разяснение 1 /.PDF формат/
10.03.2017 | Разяснение 2 /.PDF формат/
31.03.2017 | Протокол № 1 на комисията /.PDF формат/
31.03.2017 | Протокол № 2 на комисията /.PDF формат/
31.03.2017 | Решение за избор на изпълнител /.PDF формат/
26.04.2017 | Сключен договор /.PDF формат/30.11.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 012-2016

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка в гр.Брезово на механизация за снегопочистване и опесъчаване - колесен трактор (нов) с монтирано към трактора гребло за сняг (ново) и прикачно устройство за разпръскване на инертни материали (ново)”.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

30.11.2016 | Документация /.RAR архив/
06.12.2016 | Съобщение /.PDF формат/
12.12.2016 | Протокол на комисията /.PDF формат/
04.01.2017 | Договор /.PDF формат/29.11.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 011-2016

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ по чл..18,ал.1,т.13 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с. Зелениково и гр.Брезово, стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област”
За обособени позиции: “ІІ- Сухи продукти и други хранителни стоки”, „ІІІ- Мляко и млечни продукти” и “ІV- Месо, месни и други продукти”.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

29.11.2016 | Решение за откриване /.PDF формат/
29.11.2016 | Документация /.RAR архив/
02.12.2016 | Протокол на комисията /.PDF формат/
02.12.2016 | Доклад /.PDF формат/
02.12.2016 | Решение за избор на изпълнител /.PDF формат/
14.12.2016 | Сключени договори за изпълнение по обособени позиции - II, III и IV /.RAR архив/24.10.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 010-2016

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково и гр.Брезово, стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

24.10.2016 | Обявление /.PDF формат/
24.10.2016 | Решение за откриване /.PDF формат/
24.10.2016 | Образци на документи /.RAR архив/
24.10.2016 | Проект на договор /.PDF формат/
24.10.2016 | Документация /.PDF формат/
04.11.2016 | Уведомление /.PDF формат/
21.11.2016 | Протокол на комисията /.PDF формат/
22.11.2016 | Решение за избор на изпълнител /.PDF формат/
29.12.2016 | Сключени договори за обособени позиции - I, V и VI. /.PDF формат/19.10.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 009-2016

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР.БРЕЗОВО И УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2016/2017 ГОД.”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

19.10.2016 | Обявление /.PDF формат/
19.10.2016 | Документация /.RAR формат/
28.10.2016 | Съобщение /.PDF формат/
03.11.2016 | Протокол на комисията /.PDF формат/
29.11.2016 | Договори /.RAR формат/14.10.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 008-2016

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково и гр.Брезово, стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

14.10.2016 | Обявление /.PDF формат/
14.10.2016 | Решение за откриване /.PDF формат/
14.10.2016 | Образци на документи /.RAR архив/
14.10.2016 | Проект на договор /.PDF формат/
14.10.2016 | Документация /.PDF формат/
17.10.2016 | Обявление за прекратяване /.PDF формат/
17.10.2016 | Решение за прекратяване /.PDF формат/
17.10.2016 | Съобщение за прекратяване /.PDF формат/17.08.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 007-2016

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Разработване на инвестиционен проект във фаза "Работен проект" за „Реконструкция и рехабилитация на общински път „/PDV1231,Стряма –Пъдарско/- Момино село-граница общ.(Раковски-Брезово)-Борец-Върбен” от км.5+130 до км.10+285, съоръжения и принадлежности към него в Община Брезово, област Пловдив””


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

17.08.2016 | Обява /.PDF формат/
17.08.2016 | Техническо задание /.PDF формат/
17.08.2016 | Документация /.RAR архив/
17.08.2016 | Проект на договор /.PDF формат/
25.08.2016 | Удължаване срока за подаване на оферти /.PDF формат/
31.08.2016 | Протокол на комисията /.PDF формат/
09.09.2016 | Договор /.PDF формат/04.08.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 006-2016

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Разработване на инвестиционен проект във фаза "Работен проект" за „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр.Брезово, с.Борец, с.Чоба и с.Пъдарско, община Брезово, Пловдивска област”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

04.08.2016 | Обява /.PDF формат/
04.08.2016 | Техническо задание /.PDF формат/
04.08.2016 | Документация /.RAR архив/
04.08.2016 | Проект на договор /.PDF формат/
05.08.2016 | Съобщение /.PDF формат/
12.08.2016 | Удължаване срока за подаване на оферти /.PDF формат/
19.08.2016 | Протокол на комисията /.PDF формат/
09.09.2016 | Договор /.PDF формат/
28.06.2018 | Допълнително споразумение /.PDF формат/11.04.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 005-2016

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2016/2017 г. по утвърдени маршрутни разписания до детските градини и училищата на Община Брезово”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

11.04.2016 | Решение /линк към АОП/
11.04.2016 | Обявление /линк към АОП/
11.04.2016 | Документация за участие /изтегли в .RAR архив/
13.06.2016 | Протокол №1 на комисията /изтегли в .PDF формат/
19.07.2016 | Съобщение за отваряне на ценовите оферти /.PDF формат/
28.07.2016 | Решение за избор на изпълнител /.PDF формат/
28.07.2016 | Протокол № 2 /.PDF формат/
28.07.2016 | Протокол № 3 /.PDF формат/
25.08.2016 | Сключен договор /.PDF формат/01.04.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 004-2016

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет:
“Доставка в гр. Брезово и с. Зелениково на 40 000 литра дизелово гориво за отопление през отоплителният сезон 2016 / 2017 г.”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

01.04.2016 | Публична покана
01.04.2016 | Документация за участие /изтегли в .RAR архив/
18.04.2016 | Протокол на комисията /.PDF формат/
12.05.2016 | Договор /.PDF формат/

31.03.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 003-2016

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет:
“Доставка, чрез покупка на употребяван багер товарач с челна кофа за нуждите на Общинска администрация гр.Брезово”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

31.03.2016 | Публична покана
31.03.2016 | Документация за участие /изтегли в .RAR архив/
18.04.2016 | Протокол на комисията /.PDF формат/
22.04.2016 | Договор /.PDF формат/

23.02.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 002-2016

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Изработване на Общ устройствен план на община Брезово, екологична оценка (ЕО) и/или оценка за съвместимост (ОС) на плана”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Решение
Обявление
Документация за участие /изтегли в .RAR архив/
Разяснение /.PDF формат/
22.04.2016 | Протокол №1 на комисията /.PDF формат/
22.04.2016 | Протокол №2 на комисията /.PDF формат/
14.05.2016 | Съобщение за отваряне на ценовите оферти /.PDF формат/
19.05.2016 | Протокол №3 на комисията /.PDF формат/
19.05.2016 | Протокол №4 на комисията /.PDF формат/
03.06.2016 | Протокол №5 на комисията /.PDF формат/
03.06.2016 | Решение за избор на изпълнител /.PDF формат/
15.07.2016 | Сключен договор /.PDF формат/

22.02.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2016

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет:
“РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА В РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР.БРЕЗОВО И УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2016 ГОД.”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Документация за участие /изтегли в .RAR формат/
Протокол на комисията /изтегли в .PDF формат/
Сключен договор /изтегли в .PDF формат/

08.10.2015 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 010-2015

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Доставка чрез покупка на течни горива /дизелово гориво, бензин А95Н и газ пропан-бутан/ за нуждите на автомобилния парк на Община Брезово”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Решение
Обявление
Документация за участие /изтегли в .PDF формат/
Приложения /изтегли в .DOCX формат/
Протокол № 1 на комисията /изтегли в .PDF формат/
Съобщение за отваряне на ценовите оферти /изтегли в .PDF формат/
Протокол № 2 на комисията /изтегли в .PDF формат/
Решение за избор /изтегли в .PDF формат/
Сключен договор /изтегли в .PDF формат/

29.09.2015 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 009-2015

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково, център за настаняване от семеен тип, стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Решение
Обявление
Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Разяснение 1 от 23.10.2015 г. /изтегли в .PDF формат/
Протокол № 1 на комисията /изтегли в .PDF формат/
Съобщение за отваряне на Плик № 3 /ценовите оферти/ /изтегли в .PDF формат/
Протокол № 2 на комисията /изтегли в .PDF формат/
Протокол № 3 на комисията /изтегли в .PDF формат/
Решение за избор /изтегли в .PDF формат/
Сключени договори за доставка на хранителни продукти по обособени позиции /изтегли в .RAR формат/


17.09.2015 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 008-2015

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет:
“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2015/2016 ГОД.”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Протокол на комисията /изтегли в .PDF формат/
Сключени договори за снегопочистване през 2015/2016г.- № 192, 193, 194, 195, 196 и 197/05.11.2015г. /.RAR формат/

01.09.2015 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 007-2015

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет:
“Доставка в гр.Брезово и с.Зелениково на 40 000 литра дизелово гориво за отопление (маркирано) през отоплителният сезон 2015/2016 г. ”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Протокол на комисията /.PDF формат/
Договор /.PDF формат/

07.07.2015 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 006-2015

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2015/2016 г. по утвърдени маршрутни разписания до детските градини и училищата на Община Брезово ”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Решение
Обявление
Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Протокол №1 на комисията /изтегли в .PDF формат/
Съобщение за отваряне и оповестяване за ценовите оферти /изтегли в .PDF формат/
Протокол №2 на комисията /изтегли в .PDF формат/
Решение за избор на изпълнител /изтегли в .PDF формат/
Сключен договор /изтегли в .PDF формат/

25.06.2015 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 005-2015

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА гр.БРЕЗОВО, ОБХВАЩАЩО ЧАСТИ ОТ ИМОТИ №000120, 000345 и 000338 ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА гр.БРЕЗОВО С ЕКТТЕ 06361, ОБЩИНА БРЕЗОВО”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Решение
Обявление
Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Разяснение 1 от 02.07.2015 г. /изтегли в .PDF формат/
Решение за прекратяване на процедурата

04.06.2015 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 004-2015

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет:
“Доставка и монтаж на туристически информационен център и доставка на обзавеждане и оборудване за туристически информационен център”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана
Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Протокол на комисията /изтегли архива в .PDF формат/
Сключен договор /изтегли в .PDF формат/


04.06.2015 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 003-2015

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет:
“Доставка на мобилна сцена и оборудване към нея”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана
Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Разяснение от 12.06.2015 г. /изтегли в .PDF формат/
Протокол на комисията /изтегли в .PDF формат/
Сключен договор /изтегли в .PDF формат/

22.05.2015 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 002-2015

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет:
“Доставка на контейнери за събиране на битови отпадъци за нуждите на Община Брезово”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана
Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Протокол на комисията /изтегли в .PDF формат/
Сключен договор /изтегли в .PDF формат/

04.02.2015 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2015

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2015 ГОД.”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Решение
Обявление за обществена поръчка

Документация за участие /изтегли архива в .DOC формат/
Проект на договор /изтегли в .DOC формат/
Разяснение 1 /изтегли .PDF формат/
Разяснение 2 /изтегли .PDF формат/
Разяснение 3 от дата 04.03.2015 /изтегли .PDF формат/

Протокол 1 на комисията /изтегли .PDF формат/
Протокол 2 на комисията /изтегли .PDF формат/
Протокол 3 на комисията /изтегли .PDF формат/
Протокол 4 на комисията /изтегли .PDF формат/
Съобщения за отваряне и оповестяване за ценови оферти /изтегли .PDF формат/
Решение за избор /изтегли .PDF формат/
Сключен договор /изтегли .PDF формат/

01.12.2014 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 008-2014

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет: „Доставка на специализирано оборудване за кухненския блок към Общинска служба за социални услуги – община Брезово”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана

Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Разяснение 1 от 11.12.2014 г. /.PDF формат/
Разяснение 2 от 13.12.2014 г. /.PDF формат/
Протокол 1 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Сключен договор за доставка на кухненско оборудване /изтегли в .PDF формат/
Извършени плащания по Договор № 9/13.01.2015г. /изтегли в .XLSX формат/

21.10.2014 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 007-2014

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет: „Закупуване на три нови автомобила за нуждите на домашния социален патронаж


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана

Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Съобщение /.PDF формат/
Протокол 1 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Сключен договор /изтегли в .PDF формат/
Извършено плащане по Договор № 163/11.12.2014г. /изтегли в .XLSX формат/

14.10.2014 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 006-2014

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково, център за настаняване от семеен тип , СОУ «Хр.Смирненски», стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Обявление
Решение

Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Разяснение 1 от 14.11.2014
Разяснение 2 от 14.11.2014
Разяснение 3 от 14.11.2014
Протокол 1 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Съобщение за отваряне на цените /изтегли в .PDF формат/
Протокол 2 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Протокол 3 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Решение за избор /изтегли в .PDF формат/
Сключени договори за доставка на хранителни продукти /изтегли в .RAR формат/
Информация за текущи плащания /изтегли в .XLS формат/

07.10.2014 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 005-2014

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово, Община Брезово”ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана
Проектна документация /изтегли архива в .RAR формат/
Протокол от заседанието на комисия за разглеждане на постъпили оферти
Сключен договор за строителен надзор /изтегли в .PDF формат/
Извършени плащания по Договор № 157/24.11.2014г. /изтегли в .XLSX формат/

06.10.2014 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 004-2014

Обществена поръчка за възлагане на услуга по реда на глава осма „а” от Закона за обществени поръчки за извършване на „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2014/2015 ГОД.”ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана
Проектна документация /изтегли архива в .RAR формат/
Протокол от заседанието на комисия за разглеждане на постъпили оферти
Сключени договори за снегопочистване /изтегли архива в .RAR формат/
Извършени плащания по Договори № 149, 150, 151, 152, 153 и 154/ 17.11.2014г. /изтегли архива в .XLSX формат/

06.10.2014 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 003-2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово, Община Брезово”
с обособени позиции:

І- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Стрелци, Община Брезово”;
ІІ- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Дрангово, Община Брезово”;
ІІІ- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Отец Кирилово, Община Брезово”;
ІV- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, Община Брезово”.

Съобщение
Сключени договори за СМР тротоариВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Обявление
Решение
Проектна документация /изтегли архива в .RAR формат/
Протокол 1 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Съобщение за отваряне на цените /изтегли в .PDF формат/
Протокол 2 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Извършени плащания по Договори № 170, 171, 172 и 173/29.12.2014г. /изтегли в .XLSX формат/

30.09.2014 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 002-2014

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Фотоволтаична електроцентрала” в имот пл.№000828, землище гр.Брезово, община Брезово”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Покана
Указания и образци /изтегли в .DOC формат/
Работен проект /изтегли архива в .RAR формат/
Проект на договор /изтегли в .DOC формат/
Протокол за работата на комисията /изтегли в .PDF формат/
Договор /изтегли в .PDF формат/
Сключен договор за СМР фотоволтаична инсталация /изтегли в .PDF формат/
Извършени плащания по Договор № 159/01.12.2014г. /изтегли в .XLSX формат/

29.09.2014 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2014

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Подобряване на енергийната ефективност в община Брезово, чрез изграждане на фотоволтаична инсталация”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Решение
Обявление
Конкурсна документация /изтегли архива в .RAR формат/
Работен проект /изтегли архива в .RAR формат/
Разяснение 1 от дата 09.10.2014 г. /изтегли в .PDF формат/
Разяснение 2 от дата 14.10.2014 г. /изтегли в .PDF формат/
Протокол 1 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Протокол 2 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Съобщение за отваряне на цените /изтегли в .PDF формат/
Протокол 3 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Протокол 4 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Решение за избор /изтегли в .PDF формат/
Сключен договор /изтегли в .PDF формат/
Извършени плащания по Договор № 24/26.01.2015г. /изтегли в .XLSX формат/

гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |