Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.

НОВ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ

Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.
ВРЪЗКА КЪМ НОВИЯ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 
27.02.2023
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2023 ГОДИНА


24.02.2023
Общински план за действие за периода 2021-2023 г.


10.03.2022
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2022 ГОДИНА


21.06.2022
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2021-2027г./ ПРЕЗ 2021 Г.


21.06.2022
Приложение 1.1. ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МИГ“БРЕЗОВО – БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ ПРЕЗ 2021 Г.


19.04.2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2020 Г.


01.04.2021
План за интегрирано развитие на община Брезово (2021 -2027)


05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащането става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Добре дошли в Брезово
Населени места в общината
География
История
Култура
Спорт
Религия
28. 02.2023

Набиране на оферти за Фотоволтаична инсталация в УПИ II-ученическо общежитие

Общинска администрация Брезово съобщава на заинтересованите лица, че набира оферти за строителството на обект: „Изграждане на Фотоволтаична инсталация в УПИ II-ученическо общежитие, имот №1254, кв.47 по кадастрален и регулационен план на гр.Брезово, ЕКАТТЕ: 06361, Община Брезово“

Кандидатите следва да подадат оферти по приложеният образец на оферта / в запечатан непрозрачен плик/ в деловодството на Община Брезово до 16:00 часа на 10.03.2023 г. на адрес:
област Пловдив
община Брезово
гр.Брезово
ул.Г.Димитров 25

Прикачени файлове :ХРИСТО ЕНКОВ ……………..
КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
28. 02.2023

Съобщение За изготвен ПУП - ПРЗ 12680.37.114

Общинска администрация – Брезово, Пловдивска област, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 209 от 27.02.2023 г. на Кмета на Община Брезово е одобрен Проект за ПУП – ПРЗ, схеми на инжерната инфраструктура и ПП към тях за ПИ с ИД 12680.37.79, ПИ с ИД 12680.37.80 и ПИ с ИД 12680.37.114 , м. “ДО СЕЛОТО/УЗУНТАРЛ” на с. Върбен, община Брезово, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за фотоволтаична централа, като за ПИ с ИД 12680.37.80 и част от ПИ с ИД 12680.37.79 се образува нов УПИ I-37.9902, за фотоволтаична електроцентрала, за ПИ с ИД 12680.37.114 и част от ПИ с ИД 12680.37.79 се образува нов УПИ II—37.9903, за фотоволтаична електроцентрала, и като се образува нова улица – тупик за осигуряване на достъп до УПИ II, с о.т.130а,130б,130в, в съответствие с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.
С ново свободно застрояване, с устройствени показатели за зона ПП – Н до 10м,; Пзастр. до 80%; КИНТ до 2,5; Позел. Мин. 20%;
Съгласно линиите, надписите и зачертаванията със зелени, сини и червени линии, надписи и зачертавания за регулацията.
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до Административен съд чрез Общинска администрация гр. Брезово.


ХРИСТО ЕНКОВ
Кмет на Община Брезово

28. 02.2023

Пасища, мери и ливади - общинска собственост на територията на община Брезово

Изх. №10-00-36/ 28.02.2023 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Брезово УВЕДОМЯВА собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/, че съгласно чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99 от ППЗСПЗЗ в срок до 10.03.2023 год. могат да подадат заявление по образец до кмета на общината в случай, че желаят да ползват индивидуално общински или държавни имоти с НТП:пасище, мера и ливади за стопанската 2023/2024 год.
Условията за индивидуално ползване на общински или държавни пасища, мери и ливади са:
1. Заявителите да са регистрирани като земеделски производители и да имат регистриран собствен или да ползват постоянен животновъден обект на територията на община Брезово.
2. Да нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т2 от ЗСПЗЗ.
Към заявлението се прилагат:
1. Приложение №1-опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект /по образец/;
2. Приложение №2-опис на собствени и ползвани имоти с НТП-пасища, мери и ливади;
3. Нотариално заверено пълномощно, ако заявлението не се подава лично от собственика на животновъдния обект;
Образец на заявлението може да се получи от кмета/кметския наместник на съответното населено място или в сградата на община Брезово на І етаж, отдел „Стопанско икономическо развитие”.
Информация за имотите, определени за индивидуално ползване за стопанската 2023-2024 година може да намерите на официалния сайт на община Брезово или в съответното населено място.
За допълнителна информация може да позвъните на телефони : 0889201018- Петя Иванова, 0876877114-Петя Миланова

ХРИСТО ЕНКОВ /п/
Кмет на община28. 02.2023

Отпадъчни води

27. 02.2023

Съобщение За изготвен ПУП - ПРЗ за промяна предназначението на парцел 5 с. Върбен

СЪОБЩЕНИЕ
За изготвен ПУП – ПРЗ

В изпълнение на чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,Общинска администрация – Брезово съобщава на заинтересованите лица, че е изработен и внесен в деловодството на Община Брезово: Проект за изменение на ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на парцел 5 – краварник по парцеларния план на стопански двор извън регулация- част I на с. Върбен, имот с идентификатор 12680.22.179, местност “ КОСТОВА МЕРА “, землище с. Върбен, община Брезово по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-582/20.08.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
С проекта се предвижда създаване на нов УПИ V-22.179 за фотоволтаична централа в м. “КОСТОВА МЕРА” на с. Върбен, община Брезово.
Обявлението за изработеният Проект за подробния устройствен план е публикувано на интернет страницата на Община Брезово, а самият проект за подробния устройствен план е на разположение в техническа служба на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаването на нас- тоящото обявление, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Брезово.

ХРИСТО ЕНКОВ
Кмет на Община Брезово

Go to page       >>  
Covid-19
За общината
Проект на нормативни актове
Събития
Съобщения
Търгове
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |