Протоколи от проведени заседания на УС на МИГ в изпълнение на СВОМР на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"