Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

Untitled Document

ПРОЕКТ НА ОБЩИНИТЕ БРЕЗОВО И БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ПО ПОДХОДА „ЛИДЕР”

„МИГ Брезово-Братя Даскалови” – изграждане на капацитет и гражданска активност за местно самоуправление”

На 28.12.2009 година кметът на Община Брезово Стоян Минчев подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”. Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 157 943 лева. Дейностите, предвидени в проекта ще се реализират на теротирията на общините Брезово и Братя Даскалови. Водеща организация по проекта е Община Брезово, а партньори на проекта са от страна на бизнеса ЕТ” Братя Муевски” и от страна на гражданските организации НЧ „Христо Ботев” - с. Партизанин.
Екипът, който ще управлява и подпомага реализиране на предвидените дейности включва координатор, технически сътрудник, който работи в изградения офис на проекта в сградата на община Братя Даскалови и трима експерти, плучили право за оказване на методическа помощ от Министерство на земеделието и храните. Проектът си поставя три цели:
1. Насърчаване на обществената активност на местното население и придобиване на умения за прилагане на подхода ЛИДЕР на територията на общини Брезово и Братя Даскалови.
2. Създаване на местна инициативна група /МИГ/ на територията на двете общини на 5 сесии на Граждански форум.
3. Разработване на Стратегия за местно развитие на двете общини и Насоки за кандидатстване с проекти за нейното осъществяване с широко гражданско участие. Стратегията ще бъде изработена на базата на социологически проучвания и събрана информация от работните групи с участници от почети всички населени места от двете общини.

От особена важност е участието на активните представители на всички населени места от територията на двете общини.

    • Ако имате идея за това как искате да се развива вашето населено място;
    • Ако имате план за реализирането на ваша лична идея;
    • Ако някога сте си пожелавали да ви се даде възможност да участвате пряко в развитието на вашата община;
    • Или просто искате вашите деца да имат причина да остават в родните си места.

Сега е моментът да споделите идеите си, да се научите как можете да реализирате плановете си, да си направите равносметка къде са вашите мечти и какви са реалните възможности за сбъдването им!
Сега е моментът да кажете как искате света да възприемат вашето населено място!

Сега е моментът да заявите и всички да научат какви природни, култуни или исторически забележителности има при вас!

Сега е моментът да участвате в изграждането на визията на територията част, от която сте вие и вашите деца!

Елате заедно да поработим - на пътуващия семинар, който предстои, на сесиите на гражданския форум или на информационните срещи, които екипа периодично организира. Посетете обученията за разработване на проекти или просто минете през офиса на проекта. Имаме какво да си кажем и имаме много, което да направим.

Всички организирани мероприятия са напълно безплатни и със свободен достъп, който проявява желание да се запознае с подхода ЛИДЕР, да вземе реално участие в процеса на подготовка на стратегията за местно развитие, да получи подходящи познания за писането на проекти.

Информация за предстоящите събития можете да намерите на сайта на проекта в рубриката „Новини”, а така също и в офиса на проекта в Община Братя Даскалови, в административната сграда на Община Брезово и пред кметствата по населени места.