Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

11. 06.2019

Обява

О Б Я В А

За прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие
на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“
Открива процедура за подбор на проектни предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ:

Обява на МИГ Брезово, Братя Даскалови - Втори период на прием по подмярка 7.2.